Home Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden TT Circuit Assen 

De informatie op deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, TT Circuit Assen of door haar ingeschakelde derden, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden of andere onvolkomenheden en voor de gevolgen daarvan.

Verkoopvoorwaarden

 • Circuit van Drenthe B.V., hierna te noemen TT Circuit Assen, is de organisator van de jaarlijkse TT Assen en het WK-Superbike op het TT Circuit Assen.
 • Bij verlies of diefstal kan de houder geen aanspraak maken op een vervangingsbiljet of terugbetaling van enige gelden. Door inontvangstneming van een toegangsbewijs ontslaat de houder TT Circuit Assen van elke vorm van aansprakelijkheid.
 • Een toegangsbewijs blijft eigendom van TT Circuit Assen. Het is verboden een toegangsbewijs door te verkopen aan derden, of deze voor commerciële doeleinden aan derden te verstrekken.
 • Een toegangsbewijs is ongeldig zonder controle strook en dient op aanvraag getoond te worden.
 • Bezoekers van evenementen kunnen vooraf gevisiteerd worden. Aan degene die zich hier niet aan onderwerpt kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
 • Bestelde en betaalde tickets voor het WK-Superbike en / of TT Assen zullen na 15 maart, echter tot 1 week voor aanvang van het evenement, worden toegezonden naar het door de koper opgegeven adres.
 • Tickets die op een latere datum worden besteld kunnen worden afgehaald op het informatiepunt van het circuit.

Terugbetaling en omruilen van Tickets

 • TT Circuit Assen kan eenmaal verkochte tickets niet terugnemen of omruilen. Alleen bij overlijdensgevallen of ziekenhuisopname is het aan TT Circuit Assen te bepalen om van vorenstaande af te wijken.
 • TT Circuit Assen is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de consument tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement.

Voor het bestellen/reserveren van toegangsbewijzen via de internetservice van TT Circuit Assen geldt verder:

 • Het TT Circuit Assen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op de internetsite van het TT Circuit Assen (www.ttcircuit.com).
 • TT Circuit Assen behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, een bestelling / reservering te weigeren.
 • Gedurende de gehele reserveringsperiode, van aanvraag tot en met ontvangst van het toegangsbewijs, kan TT Circuit Assen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm en mate van schade of verlies dan ook. Hieronder vallen ook alle vormen van schade en verlies die veroorzaakt worden door onjuiste of gedeeltelijk onjuiste informatie die op de TT Circuit Assen internetsite wordt weergegeven en/of het niet of gedeeltelijk niet functioneren van elk onderdeel van deze internetsite.
 • De consument is zelf verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die noodzakelijk zijn bij het mogelijk maken van de creditcardbetaling via Internet en voor het verzenden van de bestelde tickets.
 • TT Circuit Assen is gerechtigd de door de consument opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van de ticket(s).
 • TT Circuit Assen verstrekt slechts de ticket(s) indien en zodra autorisatie van de verschuldigde betaling is verkregen.
 • Uit veiligheidsoverwegingen heeft TT Circuit Assen het aantal te bestellen tickets via internet middels creditcardbetalingen tot een maximum van 20 beperkt.
  Ook bestellingen die een totaal bedrag hebben van boven de € 1.000,-  kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • TT Circuit Assen is gerechtigd persoonsgegevens ten behoeve van het kunnen uitvoeren en verwerken van de betalingsopdracht aan een derde (i.c. Ingenico Payment Services) te verstrekken.
 • In het geval van technische storingen, van welke aard dan ook, waardoor de creditcardbetalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan TT Circuit Assen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de consument en TT Circuit Assen accepteert de consument uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze aanvullende voorwaarden en de verkoopvoorwaarden.
 • In het geval bepalingen in deze aanvullende voorwaarden afwijken van de bepalingen in de verkoopvoorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in de verkoopvoorwaarden.
 • In gevallen waarin deze aanvullende voorwaarden niet voorzien, beslist TT Circuit Assen.

Diverse bepalingen

 • Circuit van Drenthe B.V. is gevestigd te (9405 TE) Assen, De Haar 9 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 04048613. Het BTW-identificatienummer is NL8040.83.216.B.02.
 • Circuit van Drenthe B.V. is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-388 2 488.