Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen 15 maart 2020

Gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Assen onder nummer.

Circuit van Drenthe B.V.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
Artikel 3 – Toegangsbewijzen en betaling
Artikel 4 – Verplichtingen van de klant
Artikel 5 – Rechten van TT Circuit Assen
Artikel 6 – Overmacht
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Artikel 8 – Persoonsgegevens
Artikel 9 – Slotbepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

TT Circuit Assen: de rechtspersoon naar Nederlands recht “Circuit van Drenthe B.V.”.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tot stand komt tussen TT Circuit Assen en de klant.
Klant: degene die een toegangsbewijs ter zake een door TT Circuit Assen georganiseerd evenement koopt, daaronder zowel begrepen consumenten als zakelijke klanten.
Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen TT Circuit Assen en een consument gesloten wordt in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
Zakelijke klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit in de meest brede zin, waaronder begrepen doch niet beperkt tot promotie-, netwerk, relatie- en/of acquisitieactiviteiten, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.
Verkoopadres: een door TT Circuit Assen voor een evenement ingeschakelde officiële (voor)verkooporganisatie.
Toegangsbewijs: een door TT Circuit Assen of een door haar ingeschakeld verkoopadres verstrekt (digitaal) document dat de klant recht geeft op toegang tot een door TT Circuit Assen georganiseerd evenement.
Evenement: één van de drie door het TT Circuit Assen georganiseerde evenementen; het WK- Superbike, De Dutch TT (MotoGP) en de British Superbikes.
Plaats waar het evenement wordt gehouden: de locatie gelegen aan De Haar 9, 9405 TE te Assen genaamd het TT Circuit, omvattende de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van de locatie waar het evenement plaatsvindt, alsmede de daaraan grenzende openbare weg waartoe TT Circuit Assen op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
2.1.    Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen TT Circuit Assen en de klant. De Algemene Voorwaarden gelden zowel voor zakelijke klanten als voor consumenten. Voor zover een bepaling in de Algemene Voorwaarden uitsluitend voor consumenten of zakelijke klanten geldt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld. De Algemene Voorwaarden gelden ook indien de overeenkomst tot stand komt via een door TT Circuit Assen voor het betreffende evenement ingeschakeld verkoopadres.

2.2.    De overeenkomst tussen TT Circuit Assen en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij TT Circuit Assen dan wel een door TT Circuit Assen ingeschakeld verkoopadres koopt en daarmee het aanbod van TT Circuit Assen aanvaardt.

2.3.    Door aankoop van een toegangsbewijs of verkrijging daarvan op andere wijze, dan wel door betreding van de plaats van het evenement, verklaart de klant zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

2.4.    De (partiële) nietigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet aan. Indien een bepaling (partieel) nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is, vindt conversie plaats in een geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking.

2.5.    De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Toegangsbewijzen en betaling
3.1.    Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege TT Circuit Assen verstrekt document in de vorm van een hardcopy toegangskaart of een E-ticket. De op beide documenten eventueel geprinte barcode is een unieke code.

3.2.    Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

3.3.    De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van het TT Circuit Assen. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. TT Circuit Assen mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. TT Circuit Assen is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door TT Circuit Assen of het verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.

3.4.    Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

3.5.    Alleen aanschaf bij de erkende verkoopadressen of bij TT Circuit Assen garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

3.6.    TT Circuit Assen behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen via haar website www.ttcircuit.com. De klant is alsdan verplicht om zich aan het door TT Circuit Assen gestelde maximum te houden.

3.7.    Toegangsbewijzen kunnen niet door klanten worden geretourneerd. Ten aanzien van consumenten zij uitdrukkelijk vermeld dat diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, waaronder begrepen de door TT Circuit Assen georganiseerde evenementen, ingevolge het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW zijn uitgezonderd van het voor consumenten bij overeenkomsten op afstand geldende herroepingsrecht.

3.8.    Een toegangsbewijs is ongeldig zonder controlestrook. De houder van een toegangsbewijs waarvan de controlestrook ontbreekt, kan door TT Circuit Assen worden geweigerd.

3.9.    Indien het toegangsbewijs een barcode bevat, is de klant verantwoordelijk voor het weergeven van en de leesbaarheid van deze barcode. Indien de barcode slecht is afgedrukt, beschadigd, onleesbaar of slechts gedeeltelijk zichtbaar is, kan toegang worden geweigerd en kan het toegangsbewijs als ongeldig worden beschouwd.

3.10.  Bestelde en betaalde toegangsbewijzen die direct bij het TT Circuit Assen zijn gekocht en betaald zullen na 15 maart van ieder jaar, doch echter tot 1 week voor aanvang van het evenement, worden toegezonden naar het door de klant opgegeven adres. Gekochte E-tickets worden direct na betaling naar het door de klant opgegeven e-mailadres verzonden.

3.11. Toegangsbewijzen die op een latere datum worden besteld kunnen worden afgehaald op het informatiepunt van het circuit.

3.12.  Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens die in het bestelproces ingevuld dienen te worden voor een correcte verwerking van de bestelling, betaling en verzending van het toegangsbewijs, waaronder begrepen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de creditcard- of iDEALbetaling via internet en de juiste adresgegevens van de ontvanger.

3.13. TT Circuit Assen is gerechtigd de door de klant opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet toezenden van het toegangsbewijs.

3.14. TT Circuit Assen verstrekt het toegangsbewijs slechts indien en zodra autorisatie van de verschuldigde betaling is verkregen.

3.15. Indien de klant met enige betaling in gebreke blijft, is TT Circuit Assen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4 – Verplichtingen van de klant
4.1.    De klant die zijn toegangsbewijs aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in de Algemene Voorwaarden ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens TT Circuit Assen voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

4.2.    In het kader van veiligheid en openbare orde is de klant verplicht mee te werken aan visitatie wanneer daar bij bezoek van het evenement door het bevoegde personeel om verzocht wordt. Indien de klant hieraan geen medewerking wil verlenen, kan de klant toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder dat TT Circuit Assen gehouden is de toegangsprijs te restitueren.

4.3.   De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich bevindt op de plaats waar het evenement wordt gehouden. De klant is verplicht om op verzoek van TT Circuit Assen, het ordepersoneel en andere bevoegden, het toegangsbewijs te tonen.

4.4.    Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

4.5.    Het is verboden alcoholische dranken, drugs, (fris)dranken in glas, slag- stoot-, steek- en/of andersoortige wapens mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Indien TT Circuit Assen dergelijke voorwerpen voor de duur van het evenement in bewaring neemt, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Wettelijk verboden voorwerpen zullen in beslag genomen worden en niet worden geretourneerd.

4.6.    De klant is verplicht zich op verzoek van TT Circuit Assen, het ordepersoneel, horecapersoneel en andere bevoegden te legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

4.7.    De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van TT Circuit Assen, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden.

4.8.    Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van evenementen hanteert TT Circuit Assen een adviesleeftijd van minimaal 16 jaar. We adviseren jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige.

Artikel 5 – Rechten van TT Circuit Assen
5.1.    Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen de weigering zich te legitimeren, weigering tot medewerking aan visitatie, fraude alsmede in overige situaties waarbij toetreding of verdere aanwezigheid een risico vormt voor de openbare orde of veiligheid, is TT Circuit Assen gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te verklaren of de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan TT Circuit Assen, al dan niet via een verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig verklaarde toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie, schadevergoeding of compensatie anderszins.

5.2.    TT Circuit Assen behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien TT Circuit Assen dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3.    Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is TT Circuit Assen gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op vergoeding van enige schade die hij hierdoor lijdt.

Artikel 6 – Overmacht
6.1.    In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede maar niet uitsluitend begrepen afzegging van deelnemers, stakingen, ongevallen, onbruikbare faciliteiten, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, ingetrokken vergunningen, maatregelen van openbare orde en veiligheid, (dreiging van) terroristische aanslagen en andere oorzaken, voorzien dan wel onvoorzien, waarop TT Circuit Assen geen invloed kan uitoefenen doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, heeft TT Circuit Assen het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2.    Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door TT Circuit Assen wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal TT Circuit Assen uitsluitend verplicht zijn aan de consument de toegangsprijs te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal TT Circuit Assen slechts gehouden zijn aan de consument te restitueren een door haar vast te stellen gedeelte van de toegangsprijs die vermeld staat op het toegangsbewijs. De consument kan geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement, tenzij door TT Circuit Assen anders wordt bepaald.

6.3.    Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door TT Circuit Assen wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de consument het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij TT Circuit Assen tegen restitutie van de toegangsprijs die op het toegangsbewijs is vermeld.

6.4.    Wanneer de consument op grond van artikel 6.2 gerechtigd is tot (gedeeltelijke) restitutie van de toegangsprijs die op het toegangsbewijs staat vermeld, zal deze (gedeeltelijke) restitutie slechts plaatsvinden indien de consument binnen twee maanden na de geannuleerde datum een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan TT Circuit Assen overlegt.

6.5.    Wanneer de consument op grond van artikel 6.3. gerechtigd is tot restitutie van de toegangsprijs die op het toegangsbewijs staat vermeld, zal deze restitutie slechts plaatsvinden indien de consument binnen vier weken na de nieuwe datum waarop het evenement plaatsvindt een geldig, ongebruikt en onbeschadigd toegangsbewijs aan TT Circuit Assen overlegt. Om te bepalen of een toegangsbewijs gebruikt of ongebruikt is, is de administratie van TT Circuit Assen te allen tijde leidend.

6.6.    Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door TT Circuit Assen voor of na aanvang van het evenement wordt geannuleerd, of indien het evenement wordt verplaatst naar een nieuwe datum, is TT Circuit Assen jegens zakelijke klanten nimmer verplicht de betaalde toegangsprijs te restitueren of enige schade te vergoeden.

6.7.    De mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst door de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1.    TT Circuit Assen is slechts aansprakelijk voor schade van de consument wanneer deze schade, waaronder zowel begrepen schade door wanprestatie als schade door onrechtmatige daad, het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan TT Circuit Assen toe te rekenen ernstige tekortkoming, dan wel wanneer deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TT Circuit Assen.

7.2.    TT Circuit Assen is nimmer aansprakelijk voor door de zakelijke klant geleden schade, tenzij deze het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TT Circuit Assen.

7.3.    In het geval van aansprakelijkheid van TT Circuit Assen jegens de klant wordt slechts die schade vergoed waarvoor TT Circuit Assen is verzekerd, waarbij de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van TT Circuit Assen in het desbetreffende geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het eigen risico van die verzekering van TT Circuit Assen.

7.4.    De aansprakelijkheid van TT Circuit Assen jegens de klant wordt in ieder geval uitgesloten voor:
a) gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van de klant;
b) zaakschade;
c) immateriële schade;
d) schade ten gevolge van het niet opvolgen door de klant van door TT Circuit Assen ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen;
e) schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere klanten en/of bezoekers;
f) schade ten gevolge van producten verstrekt door, dan wel gekocht van derden op de plaats van het evenement;

7.5.    TT Circuit Assen zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van TT Circuit Assen) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

7.6.   TT Circuit Assen is niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma.

7.7.   TT Circuit Assen is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
8.1.    TT Circuit Assen verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via http://www.ttcircuit.com/privacy-statement/.

Artikel 9 – Slotbepalingen
9.1.    TT Circuit Assen is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal TT Circuit Assen de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de klant een consument is, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de consument de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden. De nieuwe algemene voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website van TT Circuit Assen.

9.2.    Op iedere overeenkomst die tussen de klant en TT Circuit Assen bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.3.    Alle geschillen die tussen TT Circuit Assen en de consument ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen TT Circuit Assen en de consument of enige overeenkomst of rechtsverhouding die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter Noord-Nederland, locatie Assen, tenzij de consument binnen een maand nadat TT Circuit Assen zich op de bevoegdheid van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen heeft beroepen, aangeeft het geschil te willen laten beslechten door de op de grond van de wet relatief bevoegde rechter.

9.4.    Alle geschillen die tussen TT Circuit Assen en de zakelijke klant ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen TT Circuit Assen en de zakelijke klant of enige overeenkomst of rechtsverhouding die daarvan het gevolg is, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

9.5.    In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van (bepalingen van de) Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde leidend en bepalend.

9.6.    Circuit van Drenthe B.V. is gevestigd te (9405 TE) Assen, De Haar 9 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 04048613. Het BTW-identificatienummer is NL8040.83.216.B.02.

9.7.    Circuit van Drenthe B.V. is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900-388 2 488.